سفارشاتی که قبل از ساعت 9 صبح ثبت شوند همان روز ارسال میشود و مابقی در روز بعد